<a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">دانشکده پزشکی </a> مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13">دانشکده داروسازی </a> زنجان پایتخت شور و شعور حسینی مسجد طه دانشگاه پژوهشکده بیماریهای متابولیک آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه یادمان شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس دانشگاه کتابخانه مرکزی (در دست ساخت) دانشکده دندانپزشکی اولین جشنواره ترویج زایمان طبیعی
چهارشنبه 4 آذر 1394
leader
webda
اخبار دانشگاهآگهی استخدام پيمانی

  آگهی استخدام پيمانی

جهت دريافت کارت ورود به جلسه کليک نماييد.

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان برای تأمين نيروی انسانی مورد نياز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی در نظر دارد از محل مجوزهای استخدامی شماره 31137/90/220 مورخ 3/12/90 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور و 306023/100 مورخ 2/10/89 مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد 77 نفر از افراد واجدالشرايط را از طريق امتحان عمومی، تخصصی و گزينش به صورت پيمانی با در نظر گرفتن شرايط مندرج در ذيل استخدام نمايد:

  جدول رشته های مورد نياز دانشگاه

  رديف

  عنوان رشته شغلی

  محل جغرافيايی

  جنسيت

  تعداد مورد نياز

  شرايط احراز

  زن

  مرد

  1

  پزشک

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته اطفال

  2

  پزشک

  ايجرود

  *

  -

  2

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته زنان و زايمان

  3

  پزشک

  ايجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته جراحی عمومی

  4

  پزشک

  ايجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته داخلی

  5

  پزشک

  ايجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته بيهوشی

  6

  پزشک

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته ارتوپدی

  7

  پزشک

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه تخصصی پزشکی در رشته راديولوژی

  8

  پزشک

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه تخصصی در رشته پاتولوژی

  9

  پزشک عمومی

  ايجرود

  *

  *

  5

  دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته پزشکی عمومی

  10

  کارشناس امور دارويی

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته داروسازی

  11

  پرستار

  ايجرود (22)

  ابهر (2)

  خدابنده (2)

  طارم (1)

  ماهنشان (3)

  *

  *

  30

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته پرستاری

  12

  ماما

  ايجرود (2)

  طارم (2)

  ماهنشان 1)

  *

  -

  5

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته مامايی

  13

  بهيار

  ايجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن مدرک تحصيلی ديپلم کامل متوسطه در رشته بهياری

  14

  کاردان اتاق عمل

  ايجرود

  *

  *

  3

  دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا گواهينامه فوق ديپلم در رشته اتاق عمل

  15

  کارشناس هوشبری

  ايجرود

 

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته هوشبری

  16

  کاردان هوشبری

  ايجرود (2)

  خدابنده (1)

  ماهنشان (1)

  *

  *

  4

  دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته هوشبری

  17

  کارشناس راديولوژی

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تکنولوژی پرتوشناسی (راديولوژی)

  18

  کاردان راديولوژی

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تکنولوژی پرتوشناسی (راديولوژی)

  19

  کارشناس تغذيه و رژيم های غذايی

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکی از رشته های علوم تغذيه و تغذيه

  20

  کاردان آزمايشگاه

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته علوم آزمايشگاهی

  21

  کارشناس امور بيمارستانها

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکی از رشته های اداره امور بيمارستانها و مديريت خدمات بهداشتی و درمانی

  22

  مسئول پذيرش، آمار و مدارک پزشکی

  ايجرود

  *

  *

  2

  دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته مدارک پزشکی

  23

  مسئول امور فوريتهای پزشکی

  ايجرود (1)

  خدابنده (2)

  طارم (1)

  ماهنشان (1)

  -

  *

  5

  دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته فوريتهای پزشکی

  همچنين دارا بودن گواهينامه معتبر رانندگی و حصول تجارب لازم

  24

  کارشناس بهداشت محيط

  ايجرود

  *

  *

  1

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته بهداشت محيط

 

  

  1- شرايط عمومی استخدام

  1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

  2/1- تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران.

  3/1- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران).

  4/1- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.

  5/1- عدم سابقه محکوميت جزائی موثر.

  6/1- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام کاری که استخدام می شود.

  7/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی.

  8/1- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمی، ثابت و پيمانی ساير دستگاههای دولتی و يا بازخريد خدمت باشند.

  9/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

 

  2- شرايط اختصاصی استخدام

  1/2- داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 25 سال تمام برای دارندگان ديپلم بهياری، 35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصيلی کاردانی و کارشناسی، 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصيلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و حداکثر 45 سال تمام برای دارندگان دکتری تخصصی (تا تاريخ انتشار آگهی).

  تبصره - موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

  الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستری و يا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه های نبرد حق عليه باطل.

  ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال.

  ج) آزادگان، فرزندان شاهد، جانباز 25% و بالاتر و آزادگانی که حداقل يک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

  د) داوطلبانی که به صورت غيررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بيمه، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها که از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غيررسمی آنها.

  هـ) داوطلبانی که طرح خدمت نيروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و متعهدين خدمت قانون مذکور (مشمولين ضريب K ) انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق.

  2/2- مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان (نيروهای طرحی و مشمولين ضريب K ) می بايد دارای معافيت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

  تبصره - مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان (نيروهای طرحی و مشمولين ضريب K ) که در حين انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند، می توانند در امتحان استخدامی اين دانشگاه شرکت نمايند. ارسال گواهی اشتغال به طرح اينگونه افراد الزامی است.

 

  3- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نياز

  ثبت نام به صورت الکترونيکی از طريق سايت اينترنتی دانشگاه به شرح ذيل انجام می گيرد:

  1/3- مدارک مورد نياز ثبت نام مقدماتی:

  الف) تکميل برگ درخواست شغل (با دقت تکميل گردد)

  ب) رسيد بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 60000 (شصت هزار) ريال برای دارندگان مدرک تحصيلی دانشگاهی و 40000 (چهل هزار) ريال برای دارندگان مدارک ديپلم به حساب شماره 980 خزانه نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملی ايران به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.)

  ج) يک قطعه عکس 4*3 که بايستی متناسب با توضيحات سايت اينترنتی دانشگاه بانضمام فيش بانکی اسکن و ارسال شود.

  2/3- مدارک مورد نياز پس از قبولی در مرحله اول امتحان استخدامی:

  داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف هستند مدارک ذيل را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتايج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزينی دانشگاه حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند. دانشگاه موظف است کليه تصاوير مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نمايد.

  - اصل به همراه تصوير آخرين مدرک تحصيلی

  - اصل به همراه تصوير کارت ملی

  - اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه

  - اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومی يا معافيت دائم ( ويژه برادران)

  - اصل به همراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان ( نيروهای طرحی يا مشمولين ضريب K ) يا معافيت از آن

  - اصل به همراه تصوير مدارک دال بر بومی بودن

  - اصل به همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگری، معلولين عادی حسب مورد از مراجع ذيربط.

  - اصل به همراه تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

  تبصره - قبل از صدور حکم استخدامی اصالت مدرک تحصيلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

 

  4- نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام

  1/4- متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند حداکثر تا تاريخ 15/3/91 نسبت به ثبت نام الکترونيکی به آدرس اينترنتی www.zums.ac.ir اقدام نمايند.

  2/4- به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هيچ وجه مسترد نمی شود.

  5- زمان توزيع کارت و زمان آزمون

  داوطلبان ضروری است از تاريخ 22/3/91 لغايت 24/3/91 با مراجعه به آدرس اينترنتی دانشگاه و با وارد کردن شماره رهگيری و شماره ملی خود نسبت به دريافت کارت ورود به جلسه آزمون از طريق جايگاه اينترنتی دانشگاه اقدام و با همراه داشتن کارت ملی خود در جلسه آزمون شرکت نمايند. بديهی است مهلت مذکور قابل تمديد نبوده و از ورود داوطلبان بدون کارت آزمون و کارت ملی به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد. همچنين زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام توزيع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

 

  6- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از:

  1/6- امتحان توانمنديهای عمومی شامل: 1- زبان و ادبيات فارسی 2- زبان انگليسی عمومی 3- رياضی و آمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سياسی و اجتماعی و مبانی قانونی در مجموع به تعداد (90) سوال به صورت چهار گزينه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد.

  تبصره - اقليت های دينی از پاسخگويی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع می شود.

  2/6- امتحان تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال به صورت چهارگزينه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد.

 

  7- مواد امتحان مقطع ديپلم بهياری:

  1/7- امتحان توانمنديهای عمومی شامل: 1- معارف اسلامی 2- اطلاعات سياسی و اجتماعی و مبانی قانونی 3- زبان و ادبيات فارسی 4- فناوری اطلاعات 5- زبان انگليسی 6- رياضی و آمار مقدماتی، با ضريب يک و به صورت چهار گزينه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) خواهد بود.

  تبصره - اقليت های دينی از پاسخگويی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع می شود.

  2/7- امتحان تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی بهياری به تعداد 45 سوال به صورت چهارگزينه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) خواهد بود.

 

  8- تذکرات

  1/8- ايثارگران شامل جانبازان، ‌آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحميلی دارند و نيز خانواده های معظم شهدا، مفقودين و جانبازان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهی، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانونی برخوردار خواهند بود.

  2/8- از کل مجوز استخدام تخصيص يافته به دانشگاه سی(30) درصد آن برابر قوانين و مقررات برای استخدام ايثارگران اختصاص می يابد، بيست و پنج (25) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بيست و پنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای يکسال اسارت، معرفی شده از سوی بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص می يابد و پنج (5) درصد سهميه استخدامی باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج (25) درصد و آزادگان زير سه (3) سال و خواهران و برادران شهدا اختصاص می يابد. در موارديکه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمی (شرايط احراز مندرج در آگهی استخدام) الزامی است.

  3/8- انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلی از بين ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را کسب نمايند، انجام خواهد شد.

  4/8- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

  5/8- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسايی از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازی به اخذ و ارائه گواهی از بنياد مذکور ندارند.

  6/8- معلولين عادی بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلی از سه (3) درصد سهميه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

  7/8- تمامی باقيمانده سهميه استخدامی به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرايط مندرج در آگهی استخدام به ترتيب نمره فضلی اختصاص می يابد. بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای يکی از ويژگيهای زير باشد:

  الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافيايی مورد تقاضا برای استخدام يکی باشد.

  ب) حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع تحصيلی (ابتدايی ، راهنمايی و متوسطه) را در محل جغرافيايی مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

  ج ) فرزندان پرسنل نيروهای مسلح در صورتی که محل 3 سال از سنوات تحصيلی آنها (اعم از ابتدايی ، راهنمايی و دبيرستان) با محل جغرافيايی مورد تقاضای استخدامی يکی باشد نيز بومی تلقی می شوند.

  تبصره: در صورتی که ظرفيت مورد نياز هر يک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بين متقاضيان استخدام بومی تکميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومی استان و سپس متقاضيان غيربومی همان رشته شغلی به ترتيب نمره فضلی صورت می پذيرد.

  8/8- کارکنان غيررسمی شاغل در دانشگاه به ازای هر سال تجربه مربوط و مشابه و نيز تجارب مکتسبه در طرف قرارداد 2 درصد و حداکثر تا 20 درصد کل امتياز در هر يک از مراحل آزمون استخدامی اعم از عمومی، امتحان تخصصی به صورت جداگانه اضافه خواهد شد. چنانچه پس از اعمال افزايش امتياز فوق اين دسته از کارکنان در شرايط مساوی با ديگر شرکت کنندگان قرار گيرند، از اولويت برخوردار خواهند شد.

  9/8- به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصيلی بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلی اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  10/8- مسئوليت ناشی از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهی بر عهده دواطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.

  11/8- اخذ تأييديه مدارک تحصيلی متقاضيان استخدام در صورت پذيرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) از سوی دانشگاهها الزامی است.

  12/8- کسب حدنصاب نمره لازم در آزمون توانمندی های عمومی (60% نمره امتحان) صرفاً به منزله تأييد صلاحيت عمومی و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامی ايجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان به منظور گزينش بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعايت اولويت های مقرر صورت می پذيرد.

  13/8- انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به ميزان 5/1 برابر ظرفيت مور نياز از ميان افرادی که حدنصاب نمره امتحان عمومی را کسب کرده اند به ترتيب نمره فضلی امتحان تخصصی صورت می گيرد.

  14/8- انتخاب نهائی پذيرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.

  تبصره - داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمی در مهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه برای تکميل پرونده گزينشی مراجعه نمايند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعيين شده (فهرست اسامی آنان از سوی هسته گزينش به کارگزينی دانشگاه اعلام می شود)، کارگزينی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضی ، موضوع مراجعه وی را به هسته گزينش ظرف مهلت 15 روز از تاريخ ارسال نامه تاکيد نمايد ، در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم يکن تلقی شده و از افراد ذخيره بجای وی به گزينش معرفی خواهد شد (کليه مکاتبات دانشگاه از طريق پست سفارشی پيشتاز صورت می پذيرد).

  15/8- از پذيرفته شدگان نهايی، تعهد محضری به مدت 10 سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد.

  16/8- پذيرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت يکماه بعد از اعلام نتيجه نهايی پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به استخدام ذخيره اقدام نمايد.

  17/8- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان استخدامی از طريق سايت اينترنتی، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.

  تبصره: در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضيان، اطلاع رسانی از طريق روزنامه های محلی و رسمی کثيرالانتشار خواهد بود.

  18/8- با توجه به اينکه ملاک ثبت نام از متقاضيان استخدام تکميل برگ درخواست شغل می باشد ، لازم است در تکميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

جهت دريافت کارت ورود به جلسه کليک نماييد.