Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
AWT IMAGE
awt-yekta
Section Home Section Information Section Contact         Section english Home
:: ::
بخش‌هاي اصلي
آشنايی با مرکز::
حوزه رياست::
مديريت خدمات پرستاری::
واحدهای پاراکلینیکی::
درمانگاه های تخصصی::
واحدهای پشتيبانی ::
بهبود کيفيت::
کتابخانه::
بخشهای درمانی مرکز ::
واحد رسيدگی به شکايات::
پزشک خانواده ونظام ارجاع::
تعامل با بيمار وخانواده::
ارتباط با کارکنان مرکز::
دپارتمان روانپزشکی و روانشناسی::
گزارش دهی خطا::
تکریم ارباب رجوع::
::
نظرسنجي77
سايت بيمارستان بهشتي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
   
..
برنامه سخنرانی اساتيد
AWT IMAGE
..
هواشناسی

AWT IMAGE

..
:: آموزش بیماروخانواده : سايکوز يا روان پريشی چيست؟ ::

 

 سايکوز يا روان پريشی چيست؟

 روان پريشی يا سايکوز به معنای وضعيت روانی غيرطبيعی است واصطلاحی است که در روانپزشکی برای حالتی روانی بکار می رود که اغلب              بصورت     << از دست دادن تماس با واقعيت>> توصيف می شود .سايکوز به انواع جدی اختلالات روانی گفته ميشودکه در طول آنها ممکن است دچار توهم وهذيان شود .گاه افراد سايکوتيک اختلال شخصيت نيز دارند .جنون يا سايکوز نوعی قطع ارتباط با واقعيت است که به طور مشخص شامل هذيان (عقايدنادرست درباره وقايع يا اشخاص)وتوهم (ديدن يا شنيدن چيزهای که وجود خارجی ندارند)می شود.واژه سايکوز به معنی وضعيت روانی غير طبيعی است که حالت های مختلفی را در بر می گيردولی اصلی ترين ويژگی آنها نوعی قطع ارتباط با واقعيت است.

کلمه روان پرشی يا سايکوز برای توصيف شرايط غير طبيعی ذهن ووضعيت روانی به کار می رود که طی آن ارتباط فرد با واقعيات قطع می شود. در اين حالات علاوه بر قطع ارتباط با واقعيات،اختلال در تفکر ،درک وقضاوت نيز بروز می کند.زمانی که کسی دچار حالت روان پريشی شود ،روان پريش يا سايکوتيک ناميده می شود.روان پريشی يا سايکوز يا اختلالات شديد روانی ،نوع شديد بيماری روانی است که ويژگی عمده آن فقدان واقعيت سنجی يا قطع ارتباط با دنيای واقعی است .معمولا"بيمار رفتارها وصحبت های غير طبيعی دارد.فعاليت های جسمی وروانی او به حدی دچار اختلال می شود که باعث به هم ريختگی فعالت های فردی واجتماعی اش می شود .چنين بيماری معمولا"از بيماری خود  آگاهی ندارد وخود راسالم می داند واز درمان خودداری می کند ،در اين نوع بيماری اغلب ضايعه مشخصی در مغز مشاهده نمی شود .روان پريشی را به دليل تفاوت در شروع وسير بيماری ،مدت بيماری و بهبود به چند گروه اصلی تقسيم می کنند ، روان پريشی ممکن است با بيماريهای جسمی (مثلا" به دنبال ضربه های مغزی ،عفونت های شديد مصرف مواد) يا براثر بيماريهاي  روانی (مثلا اسکيزوفرنيا ) 

همراه باشد. اگرچه روان پريشی ممکن است در هر گروه سنی ديده شود ،اما بيشتر در افراد جوان اتفاق می افتد.حدود3تا 5 نفرازهر نفر حالاتی از روان پريشی را تجربه ميکنند.که اين ميزان بيشتر ازميزان شيوع ديابت (بيماری قند )است.

اغلب مردم از اين دوره بيماری رهايی پيدا می کنند .روان پريشی ممکن است برای هرکسی اتفاق بيفتد ومثل هرنوع بيماری ديگری می تواند درمان شود. روان پريشی انواع مختلفی دارد مانند اسکيزوفرنيا ،افسردگی روان پريشانه ،اختلال خلق دو قطبی واختلال هذيانی ،اسکيزوفرنيايا شيزوفرنيا از موارد شايع بيماريهای روان پريشانه است که حدود 1/5-1 درصد افراد جامعه را در طول عمر مبتلا می سازد.

روان پريشی ، موجب تغييرات خلق وتفکر (بروز عقايد غير معمول )،قضاوت وادراک می شود .مجموعه اين عوامل باعث می شوند گفتار ، کردار ورفتار شخص آنچنان دچار آشفتگی شود که براحتی نتوانيم احساسات شخص بيمار را درک کنيم .

تفکر گيج ومبهم (سر در گمی):در اين حالت افکار روز مره فرد مبتلا مبهم شده وارتباط معمول ومنطقی خود با يگديگر را از دست می دهند. صحبت های شخص نا مشخص ،نا مفهوم يا نا مر بوط می شوند.شخص ممکن است در تمرکز ، دنبال کردن مکالمه وياد آوری مسايل مشکل داشته باشد وسرعت افکار ممکن است  بسيار تند يا کند شود. 

اعتقادات غلط (هذيان ):کسی که يک دوره روان پريشی را تجربه می کند ،ممکن است دچار عقايد وباورهای غلط ونابجايی شود که هذيان ناميده می شود .در اين حالت شخص چنان به عقايد خود مطمئن است که بحث های منطقی نمی تواند تغييری دراو ايجاد کند.به عنوان مثال ممکن است شخصی با توقف يک اتومبيل در بيرون اظهار کند که پليس اورا تحت نظر دارد.

توهم :توهم به مفهوم درک بدون محرک خارجی واقعی است .دراين حالت شخص روان پريش،چيزهائی را ميبيند،می شنود،حس می کند،می چشديابوئی احساس ميکندکه وجودخارجی ندارند.به عنوان مثال چيزهائی می شنودکه افرادديگرحاضردرهمان موقعيت زمانی و مکانی نميشنوندياچيزهائی می بيندکه وجود

     خارجی ندارند.علائم درافرادمختلف با هم تفاوتهائی داردکه ممکن است طی زمان تغييرکند.يک دوره روان پريشی در3 مرحله اتفاق می افتدوطول اين دوره هااز فردی به فرد ديگرمتفاوت است.

 روان پريشی وضعيت روانی غيرطبيعی است که حالت های مختلفی را در بر می گيرد ولی اصلی ترين ويژگی آن،نوعی قطع ارتباط با واقعيت است.

مرحله يک(مقدماتی):در اين مرحله، علائم گنگ و مبهم هستند و بسختی می توان متوجه آنها شد ممکن است تغييراتی در چگونگی بيان احساس ،ادراک و افکار ايجاد شود.مثلا شخص کمی مشکوک و بدبين می شود،دير به خواب می رود،مرتب دلشوره دارد،انگيزه قبلی خود برای کار کردن را از دست می دهد و زود عصبانی می شود.

مرحله دوم(حاد):در اين مرحله علائم روان پريشی به وضوح تجربه می شوند،اين علائم شامل توهم، هذيان يا تفکر مبهم است. 

              

راهنما برای خانواده بيماران مبتلا به بيماريهای شديدروان پزشکی               

 کنترل توهم

     فردی ممکن است درحال توهم باشد که:

 • باخودش باهيجان بحث وگفتگو کندوبه نظربرسدکه درحال پاسخگوئی به سوالات يابيانات فردديگری است.
 • بدون هيچ دليل واضحی ناگهان می خندد.
 • به نظرميرسدحواسش پرت است ويامشغوليت ذهنی داردويانمی تواندبرموضوع بحث ياکاری متمرکزشود.
 • به نظرميرسدچيزی رامی بيندکه شمانمی توانيدببينيد.            

        بعضی بيماران می آموزندکه باتمرين وممارست وبااستفاده ازيک ياادغام چندشيوه باتوهمات خودکنارآيندازجمله:

 • صحبت ومشاوره بايک درمانگر يافردی ديگر.
 • افزايش مقدارداروی ضدروان پريشی(سايکوز)موردمصرف.
 • باخواستن ازصداهاکه اوراترک کنند.(درصورت وجودتوهم شنوائی)
 • ناديده گرفتن صداها،تصاوير،بوها،مزه هاواحساس ها.
 • تمرکزبرکار يافعاليتی ديگر.
 • گوش دادن به موسيقی بلند(ترجيحاًباگوشی)

                شماميتوانيد باروشی حمايت گرانه،همدلانه وآرام:

 • ازاوبپرسيدآياهم اکنون چيزی شنيده ياديده است؟واگرپاسخ بلی است،آن چه بوده؟
 • به منظوردرک اين که آن تجربه چه احساسی دراوايجادمی کند،اطلاعات کافی بگيرد.
 • راه های مختلف برای کنارآمدن بااحساسات ونيازهای برخاسته از توهم پيشنهادکنيد.اين امر احساس امنيت وتوانائی کنترل احساس خود به بيمار ميدهد.
 • درمورداينکه آن تجربه ممکن است يک نشانه ياتوهم باشدبااوگفتگوکنيد.(ميتوان به کمک نشانه ،ياتوهم واژه ديگری که مورد پذيرش بيمار است به کاربرد.)    
 • درصورت لزوم محدوديت های رفتارشانرابه اويادآوری کنيد.(مثلاً فريادنکشد).

      شمانبايداو ياتجربه اش را مسخره کنيد.

     شمانبايدازتجربه اش دچارحيرت و هراس شويد.

    شمانبايدبه اوبگوئيدکه تجربه اش واقعی نيست،ياآنراناديده ودست کم بگيرييد.

     شمانبايددرموردمحتوای توهم يااينکه چرااوصدائی می شنودياچيزی می بيند،واردبحثی طولانی شويد.

 

پاسخ به هذيان

         درموردجزئيات هذيان بحث وسوال مفصل نکنيد.برای خارج کردن بيمار از هذيان نه بااو بحث کنيد ونه سعی کنيداورا متقاعد

         کنيد.زيرانتيجه نخواهدداشت.

         چنانچه او آرام است ،بی طرفانه ،محترمانه وآرام به اوگوش دهيد،سپس يک يا کليه موارد زيررا انجام دهيد:                      به نظرات و پيشنهادات غيرهذيانی فردپاسخ دهيد . 

                                                 موضوع صحبت را از محتوای هذيان منحرف کنيد.

                                                                  واضح وروشن ولی بدون داوری تمايل خودرادرتفسيروضعيت ابرازکنيد.

        چنانچه خويشاوندبيمارتان اصرارداردکه درموردموضوع هذيان شما نظری بدهيدشمامی توانيد:

                            اورا به عنوان يک فردبپزيريد و همان طور که برای نظر خود احترام قائليدبرای نظراوهم

                            احترام قائل شويدوتوضيح دهيدکه بين نظرشماوديدگاه او تفاوت وجود دارد.

     درصورتيکه هذيان توام باعواطف شديداست شماميتوانيد:

 •  بدون اشاره به هذيان ،به احساس مزاحم/ناراحت کننده(مانند:ترس،خشم،اضطراب،غم)همراه باهذيان راپاسخ دهيد.
 • کمکش کنيد،باآن احساسات وعواطف مزاحم/ناراحت کننده کنارآيد.برای مثال می توانيدبپرسيد: چه ميتوانم بکنم تا

             احساس امنيت بيشتری کنيد.  

 • اطراف بيمارآرامش برقرارکنيد.
 • تعدادافرادوسروصدای اطراف بيمار راکم کنيد.
 • ابراز همدلی برای شرايطی که بيمار درآن قراردارد(دررابطه بافکرغلط/هذيانی)نشان دهيدودرصورت امکان به بيمار             

          کمک کنيد(بعنوان مثال تلويزيون را خاموش کنيداگربيمارفکرميکنددربرنامه درباره او صحبت ميشود)

 

                 

 

.

دفعات مشاهده: 38320 بار   |   دفعات چاپ: 309 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 85 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان